Prawo Karne

Każdy ma prawo do obrony

Na przestrzeni całego naszego życia, dochodzi do wydarzeń, których skutkiem może być próba pociągnięcia konkretnej osoby fizycznej do odpowiedzialności karnej za zarzucany czyn karalny. Jednakże zanim podejrzany/oskarżony zostanie uznany za winnego ma prawo do rzetelnego procesu karnego oraz obrony swojej osoby. Zawiłość przepisów prawa oraz procedury karnej dla prawidłowej obrony wymaga udziału adwokata.  I&S w zakresie swoich usług reprezentuje w charakterze obrońcy osoby fizyczne na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora albo policję przed wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu oraz na etapie postępowania sądowego przed Sądem Karnym po wniesieniu aktu oskarżenia. Ponadto w ramach świadczonych usług udzielam również pomocy na etapie postępowania wykonawczego reprezentując naszych klientów w sprawach związanych z uzyskaniem zgodny na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, uzyskaniem odroczenia/przerwy w odbywaniu kary orzeczonej wyrokiem Sądu etc.

I&S występuje w charakterze obrońcy w zakresie przestępstw:

  • przeciwko życiu i zdrowi;
  • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
  • przeciwko rodzinie i opiece;
  • przeciwko czci i nietykalności cielesnej;
  • przeciwko wiarygodności dokumentów;
  • przeciwko mieniu;
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu;

Jednocześnie zdecydowana większość czynów karalnych powoduje szkodę po stronie osób będących ofiarami przestępstw. Uzyskanie satysfakcjonującego naprawienia szkody albo nawiązki stanowiącej zadośćuczynienie za wyrządzoną czynem karalnym szkodę z pewnością jest skuteczniejsze w przypadku wsparcia profesjonalnego adwokata. Zdarza się również, iż niektóre czyny karalne nie zostają objęte ściganiem przez Prokuratora i Policję, albo wręcz wymagają złożenia prywatnego akt oskarżenia do Sądu przez samego pokrzywdzonego. I&S występuje również jako pełnomocnik pokrzywdzonych reprezentując państwa interesy w procesach karnych, w tym również jako pełnomocnik oskarżyciela prywatnego oraz subsydiarnego.

Szybki kontakt:

tel./fax: +48 61 851 04 88
e-mail: office@ioslegal.pl

KANCELARIA IACOVONE ADWOKACI

Kancelaria Adwokacka
ul. Elizy Orzeszkowej 13/2
60 – 778 Poznań

NIP: 7811587014
REGON: 634231556